Ngày 23 tháng 9 năm 2020
Liên kết website

[9/06/2020] Thông báo của Cục Di sản văn hóa về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích

 

Căn cứ yêu cầu thực tế cấp thiết về việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Cục Di sản văn hoá tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích. Thông tin chi tiết (tài liệu đính kèm), như sau:

02 Lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Hà Nội (cho các đơn vị khu vực phía Bắc từ Quảng Trị trở ra, từ 25 - 27/6/2020):

- Công văn tổ chức Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản phòng ngừa và ứng phó rủi roLớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tồn di tích;

- Phụ lục 1a;

Phụ lục 2: Phiếu đăng ký tham dự Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản phòng ngừa và ứng phó rủi ro.

Đối tượng tham dựViên chức phụ trách kho bảo quản hoặc trực tiếp làm công tác bảo quản tại các bảo tàng khu vực phía Bắc (ưu tiên đối tượng đã tham gia Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nâng cao nghiệp vụ về công tác bảo quản phòng ngừa năm 2019 tại Hà Nội);

- Phụ lục 3a: Danh sách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; các ban/trung tâm quản lý di sản thế giới; các bảo tàng,ban quản lý/trung tâm bảo tồn di tích khu vực phía Bắc (đối tượng tham dự Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tồn di tích);

Phụ lục 4a

Phụ lục 5: Phiếu đăng ký tham dự Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tồn di tích.

 

02 Lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Tp. Hồ Chí Minh (cho các đơn vị khu vực phía Nam từ Thừa Thiên Huế trở vào, từ 01- 05/7/2020):

- Công văn tổ chức Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản phòng ngừa và ứng phó rủi roLớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tồn di tích;

- Phụ lục 1b;

Phụ lục 2: Phiếu đăng ký tham dự Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản phòng ngừa và ứng phó rủi ro.

Đối tượng tham dựViên chức phụ trách kho bảo quản hoặc trực tiếp làm công tác bảo quản tại các bảo tàng khu vực phía Nam;

- Phụ lục 3b: Danh sách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; các ban/trung tâm quản lý di sản thế giới; các bảo tàng, ban quản lý/trung tâm bảo tồn di tích khu vực phía Nam (đối tượng tham dự Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tồn di tích);

Phụ lục 4b;

Phụ lục 5: Phiếu đăng ký tham dự Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo tồn di tích.

 

Liên kết website