Văn bản số :
Ngày ban hành : 27/03/2012
Cơ quan ban hành : Cục DSVH
Người ký :


Một số nội dung hướng dẫn và các biểu mẫu hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể UNESCO:


1. Hướng dẫn hoạt động triển khai Công ước UNESCO 2003
2. Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (Mẫu ICH-01)
3. Hướng dẫn điền mẫu ICH-01
4. Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại(Mẫu ICH-02)
5. Hướng dẫn điền mẫu ICH-02
6. Đề nghị hỗ trợ quốc tế từ Quỹ Di sản văn hóa phi vật thể (mẫu ICH-04)
7. Hướng dẫn điền mẫu ICH-04
8. Nhượng quyền và đăng ký phim (Mẫu ICH-07)
9. Nhượng quyền và đăng ký ảnh (Mẫu ICH-07)
10. Hướng dẫn điền mẫu ICH-07
11. Đề nghị hỗ của tổ chức phi chính phủ để được chấp thuận cung cấp dịch vụ tư vấn cho Ủy ban liên chính phủ (Mẫu ICH-09)
12. Hướng dẫn điền mẫu ICH-09
13. Báo cáo về việc thực hiện công ước và tình trạng di sản được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại(Mẫu ICH-10)
14. Báo cáo tình trạng của di sản được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (Mẫu ICH-09)


Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website