Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Cửa Bắc, thành phố Lạng Sơn


Ngày 13/11/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4891/BVHTTDL- DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Cửa Bắc, với nội dung: tôn tạo, phục hồi Tiền bái, Trung cung và Hậu cung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành với một số vấn đề cần lưu ý như sau:

- Cần khảo sát, thống kê và đánh giá hiện trạng nội thất đền thờ để đề xuất phương án bài trí nội thất.

- Chỉ đắp rồng chầu ở bờ nóc Tiền bái (trên bờ nóc Hậu cung có thể đắp hổ phù đỡ mặt trời); cần tạo máng nước để ngăn cách mái Trung cung với mái Hậu cung.

- Lát nền đền thờ bằng gạch bát truyền thống (không sử dụng gạch đỏ Hạ Long).

- Hồ sơ cần bổ sung mặt bằng tổng thể hiện trạng di tích và căn cứ pháp lý, bao gồm:Luật di sản văn hóa năm 200; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website