Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng tỉnh Lào Cai


Ngày 23/11/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5056/BVHTTDL - DSVH göi Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thỏa thuận xếp hạng II đối với Bảo tàng tỉnh Lào Cai.

 

Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng tỉnh Lào Cai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng, thẩm quyền và thủ tục xếp hạng bảo tàng quy định tại Điều 51 Luật di sản văn hóa và Điều 30, Điều 31 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; căn cứ Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí xếp hạng II đối với Bảo tàng tỉnh Lào Cai.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét, quyết định xếp hạng II và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến hạng được xếp đối với Bảo tàng tỉnh Lào Cai theo quy định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website