Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa. giai đoạn 2018 - 2020


Ngày 29/8/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Việc hỗ trợ đầu tư chống xuống cấp di tích là hành động thiết thực triển khai có hiệu quả việc bảo quản tu bổ, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch của địa phương.

Theo đó, tổng số vốn hỗ trợ đầu tư chống xuống cấp di tích giai đoạn 2018 - 2020 là 22,1 tỷ đồng cho 37 di tích, trong đó có 07 di tích quốc gia gồm: đình Định Yên, chùa Kiến An Cung, di tích Nguyễn Sinh Sắc, đình Phú Hựu, đình Tân Phú Trung, Tượng đài Chiến thắng Giồng Thị Đam – gò Quản Cung và chùa Bửu Hưng.

Chùa Kiến An Cung. Ảnh: Tác giả

Để triển khai thực hiện kế hoạch, giải pháp được đặt ra là thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch; tăng cường huy động các nguồn vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, nhà tài trợ và cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường phối hợp, lồng ghép với các Chương trình khác của các Bộ, ngành trung ương, của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện các dự án tu bổ, chống xuống cấp di tích tại địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật./.

 

Nguyễn Toàn

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website