Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý Dự án Sưu tầm tài liệu, hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam


Ngày 05/9/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4050/BVHTTDL-DSVH gửi Hội Nhà báo Việt Nam về việc góp ý Dự án sưu tầm tài liệu, hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Dự án đã nêu được sự cần thiết và cơ sở lý luận, thực tiễn, để từ đó xác định đúng mục đích, yêu cầu của việc sưu tầm tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Tuy nhiên, để Dự án được hoàn thiện và có tính khả thi hơn, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa theo một số lưu ý:

- Đánh giá cụ thể hơn về hiện trạng các sưu tập hiện có, để đề xuất danh mục tài liệu, hiện vật cần sưu tầm bổ sung sát với nội dung trưng bày (nhất là các tài liệu, hiện vật có thể tạo ra điểm nhấn trong trưng bày).

- Xác định rõ các nhiệm vụ của Dự án và tiến độ thực hiện trong thời gian từ 2019 - 2021. Việc hoàn thiện thông tin liên quan và bảo quản tài liệu, hiện vật  mới sưu tầm cần được đưa thành nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch thực hiện, để  bảo đảm đầy đủ tính khoa học, pháp lý và không bị hư hại.

- Hoạt động sưu tầm của bảo tàng công lập được quy định chi tiết tại Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vì vậy, dự toán kinh phí của Dự án cần bám sát các bước theo từng phương thức sưu tầm và theo đúng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website