Ngày 20 tháng 5 năm 2024
Liên kết website

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý di tích;

c) Phòng Quản lý bảo tàng và di sản tư liệu;

d) Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể;

 

Liên kết website