Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa”

Ngày 20/3/2023, Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa” tại Hoàng thành Thăng Long bằng 02 hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 40 điểm cầu.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, các Ban/Trung tâm quản lý di tích, Khu di sản thế giới và một số cơ quan, đơn vị tại Hà Nội.

Với 48 tham luận, Hội thảo nhấn mạnh vai trò, vị trí và tầm quan trọng của môi trường văn hóa tại di tích; Đánh giá thực trạng xây dựng môi trường văn hóa, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa tại di tích, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận 3 chủ đề chính:

1. Cơ sở lý luận về xây dựng môi trường văn hóa tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa.

2. Cơ sở thực tiễn về xây dựng môi trường văn hóa tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa.

3. Định hướng, giải pháp xây dựng môi trường văn hóa tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa.

Hội thảo đã làm rõ về cơ sở lý luận, khái niệm, chia sẻ những kinh nghiệm trong nước và quốc tế về xây dựng môi trường văn hóa tại di tích, từ đó xác định và đưa ra tiêu chí cụ thể của những thành tố trong việc xây dựng môi trường văn hóa tại di tích. Kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở để Ban chủ nhiệm tổng hợp, lựa chọn, đề xuất đưa vào nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa” trong thời gian tới./.

 

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa”. Ảnh: Khánh Trang.

 

Liên kết website