Ngày 26 tháng 6 năm 2024
Liên kết website

Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam

Nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 “quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại; phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới”; thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 và Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện chức năng, nhiệm vụ với vai trò là Thành viên Uỷ ban Liên Chính phủ (UBLCP) đã được quy định tại Công ước 2003; thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia ứng cử vào UBLCP; thực hiện Chương trình Hành động quốc gia đã được cam kết với UNESCO đối với di sản sau khi được ghi danh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023, với các hoạt động chính gồm:

1. Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023

- Chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

- Phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa.

- Địa điểm: Quảng trường Hùng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian: Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 28/4/2023.

2. Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh

- Chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Cục Di sản văn hóa và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời gian: Từ ngày 21/4/2023 - 24/4/2023.

- Địa điểm: Quảng trường Hùng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Đối tượng tham gia: Nghệ nhân, người thực hành, cộng đồng chủ thể di sản văn hoá phi vật thể thuộc các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể.

- Các hoạt động chính: Lễ khai mạc, Tổ chức trình diễn, giới thiệu di sản tại các không gian và Lễ tổng kết, bế mạc Liên hoan.

3. Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

- Đồng chủ trì: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam.

- Tổ chức thực hiện: Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

- Phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và các tỉnh, thành phố.

- Thời gian: 20 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023 (tức ngày 02/3 năm Quý Mão).

- Địa điểm: Quảng trường Hùng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

4. Hội nghị - Hội thảo “Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch”

- Chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ,  

- Đơn vị thực hiện:  Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Tổng Cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Tổ chức các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu,

 - Thành phần tham gia: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài.

- Thời gian tổ chức: ngày 22/4/2023.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

5. Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam

- Thời gian: từ ngày 21/4 đến ngày 29/4/2023.

- Địa điểm: Dự kiến tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Bảo tàng Hùng Vương - Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ.

Đây là dịp nhằm thiết thực giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể và hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản sau khi được UNESCO ghi danh; thể hiện sự nỗ lực, vai trò của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết khi tham gia Công ước 2003 của UNESCO đối với việc nghiên cứu, kiểm kê, nhận diện, thực hành, truyền dạy, quảng bá và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể sau khi được UNESCO ghi danh, để thể hiện trong các Báo cáo định kỳ quốc gia; khẳng định vai trò quan trọng của Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Liên kết website