Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn đón Tết Quý Mão 2023

Ngày 10/01/2023, Cục Di sản văn hóa có Công văn số 16/DSVH-QLBT&TTTL gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, các Ban/Trung tâm quản lý di tích về việc Tăng cường các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, Cục Di sản văn hóa đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Triển khai các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp tài sản, bảo đảm giữ gìn tuyệt đối an toàn cho bảo tàng, di tích. Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

 - Tổ chức trưng bày về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội, gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương kiểm tra, giám sát việc tổ chức lễ hội tại di tích trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi gây mất trật tự an toàn xã hội.

 - Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng trong di tích phù hợp với truyền thống, hạn chế lãng phí trong việc đốt vàng mã tại di tích./.

(Tham khảo tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Di sản văn hóa www.dsvh.gov.vn, mục “Phòng chống rủi ro”)

Đỗ Hằng

Liên kết website