Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Thông báo về Tổ chức Hội nghị - Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2022 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế - xã hội”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 và Quyết định số 2133/QĐ-BVHTTDL ngày 08/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội nghị - Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2022 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế - xã hội”, với nội dung cụ thể như sau:

 

1. Nội dung:

- Đánh giá về thực trạng quản lý nhà nước về di sản văn hóa tại các địa phương trong thời gian qua, đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời gian tới;

- Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

- Thảo luận theo lĩnh vực về những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa.

2. Thành phần tham dự:

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Giám đốc các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam;

- Trưởng Ban/Giám đốc Ban/Trung tâm quản lý di tích, Khu di sản thế giới;

- Lãnh đạo các phòng Di sản văn hóa/Quản lý văn hóa/Nghiệp vụ văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thời gian: Ngày 15 - 17/11/2022.

4. Địa điểm: Khách sạn ROYAL HOTEL SAIGON, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Tài liệu phục vụ Hội nghị - Tập huấn và Hội thảo tải tại đây

 

CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Liên kết website