Ngày 27 tháng 9 năm 2020
Liên kết website

[12/05/2020] Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Để hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Di sản văn hóa trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Hướng dẫn số 133 - HD/BTGTW ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Xem toàn văn nội dung: Tại đây.

Liên kết website