Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Liên kết website

Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

21-01-2019 10-14

TT

Tên di sản

Năm

Tỉnh/Thành phố

1

Ca trù

2009

 
 

Tổng số

 

1 di sản

Tác Giả
Cục Di sản
Liên kết website