Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Liên kết website

CƠ CẤU TỔ CHỨC

13-11-2018 09-16

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Văn phòng

b) Phòng Quản lý di tích

c) Phòng Quản lý bảo tàng

d) Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể

đ) Phòng Thông tin - Tư liệu

3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Tạp chí Di sản văn hóa

Liên kết website