Ngày 27 tháng 9 năm 2020
Liên kết website

An Giang xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam tại văn bản số 4591/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có Tờ trình số 469/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2945/BVHTTDL-DSVH trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, trong đó: đồng ý với đề xuất của Tỉnh về việc xây dựng Hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và để thực hiện nhiệm vụ này việc mời Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, tư vấn là cần thiết và khả thi; đề nghị Tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch xây dựng Hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Việc đệ trình Hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thuộc cộng đồng người Việt, Chăm, Khmer, Hoa sẽ góp phần tạo sự cân đối về di sản được ghi danh của các dân tộc Việt Nam [trong số 13 di sản được UNESCO ghi danh, có 10 di sản của người Việt (Kinh), 3 di sản của các dân tộc thiểu số: các dân tộc khu vực Tây Nguyên, khu vực miền núi phía Bắc (Tày, Nùng, Thái, Giáy)] và sự phân bố đồng đều di sản của các dân tộc thiểu số được ghi danh đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng chủ thể đang nắm giữ di sản./.

 

Dương Anh

Liên kết website