Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về tu sửa, tôn tạo một số hạng mục tại di tích Lam Kinh

Ngày 03/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2876/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tu sửa, tôn tạo một số hạng mục của di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tu bổ, tôn tạo một số hạng mục của di tích Lam Kinh, gồm: tu bổ, sửa chữa hàng rào thép hình, thép gai khu vực bảo vệ 1, cột tường rào và sơn lại toàn bộ tường rào hiện có; làm nền đường vào, nâng cấp một số hạng mục tại di tích đền thờ Lê Thái Tổ (gồm: lát lại đường đi và bó vỉa bằng đá, tháo dỡ và thay thế tường rào phía trước đền thờ, làm rãnh thoát nước); cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh tại di tích đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai và rãnh thoát nước xung quanh nhà vệ sinh để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

 

Liên kết website