Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 05 nhà rường, thuộc Làng cổ Phước Tích

Ngày 28/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5576/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 05 nhà rường, thuộc di tích Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo 05 nhà rường, thuộc di tích Làng cổ Phước Tích, bao gồm các nhà: ông Lê Trọng Đào, ông Lê Trọng Kiểm, bà Lê Ngọc Thị Thí, bà Trương Thị Thú và ông Hồ Thanh Yên; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Bổ sung ghi chú ký hiệu tình trạng kỹ thuật và giải pháp tu bổ trên các bản vẽ mặt cắt của 05 nhà rường nêu trên.

- Chỉnh sửa thống nhất giữa bản vẽ tu bổ so với bản vẽ hiện trạng, đối với các bản vẽ sau: Mặt bằng hoành (đòn tay) nhà bà Trương Thị Thú; Mặt bằng xà đầu cột, kèo, đòn tay nhà bà Lê Ngọc Thị Thí; Mặt bằng kèo - xuyên băng nhà ông Lê Trọng Đào.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung Dự án tại địa phương trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Liên kết website