Ngày 20 tháng 5 năm 2024
Liên kết website

Chương trình Ký ức Thế giới khởi động việc đăng ký hồ sơ đề cử

Sau khi được Ban chấp hành UNESCO phê duyệt việc sửa đổi Hướng dẫn chung về bảo vệ di sản tư liệu của Ủy ban cố vấn quốc tế đề xuất, UNESCO đã đưa ra thông báo khởi động việc đang ký hồ sơ trình đưa vào Danh sách Di sản tư liệu thế giới của Chương trình Ký ức thế giới năm 2020 - 2023.

Khởi đầu từ năm 1997, Chương trình Ký ức thế giới đã từng bước xây dựng một danh sách các di sản tư liệu mang ý nghĩa và tầm vóc thế giưới. Nó nhằm mục đích nâng cao nhận thức của coogn chúng, các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ và các bên liên quan khác về sự cần thiết tạo ra hành lang pháp lý hồ trợ việc bảo vệ, quảng bá, tiếp cận và khai thác giá trị di sản tư liệu nói chung. Thông báo chung về việc hồ sơ đăng ký sẽ được công bố trên website của Chương trình Ký ức thế giới vào ngày 30/7/2021, và các hồ sơ đăng ký phải gửi đến trước ngày 30/11/2021.

Song song với các hình thức đăng ký truyển thống (như gửi bằng thư điện tử và bản in), năm nay, các hồ sơ có thể gửi các biểu mẫu trên một nền tảng phần mềm trực tuyến bắt đầu từ ngày 30/7/2021.

Trên cơ sở Hướng dẫn chung về bảo vệ di sản tư liệu đã sửa đổi, các quốc gia thành viên của UNESCO phải đệ trình các hồ sơ thông qua Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới hoặc nếu không có Ủy ban này, gửi Ủy ban quốc gia UNESCO của họ. Vì lý do thực tiễn, mỗi quốc gia được đề cử giới hạn 02 hồ sơ, không bao gồm các đề cử đa quốc gia.

Các hồ sơ đề cử được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí, bao gồm: tính xác thực, tính toàn vẹn và ý nghĩa thế giới, đồng thời, kèm theo đó cần nêu rõ tác động và tầm quan trọng của di sản tư liệu đối với ký ức thế giới. Thông tin cụ thể về quy trình đề cử và tiêu chí ghi danh được nêu rõ trong Hướng dẫn chung về bảo vệ di sản tư liệu thế giới.

Đề đảm bảo tính đại diện cho tất cả các khu vực đối với các hồ sơ ghi danh, Ban Thư ký sẽ hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong việc xác định giá trị các di sản ứng với Danh sách đủ điều kiện. Họ cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với mạng lưới các Ủy ban quốc gia và khu vực của Chương trình Ký ức thế giới đưa ra những góp ý về phương thức chuẩn bị, quy trình gửi hồ sơ, Danh sách dự kiến nếu có thể, cũng như các vấn đề của báo cáo quốc gia trong việc thực hiện Khuyến nghị của UNESCO năm 2015 liên quan đến bảo tồn và tiếp cận di sản tư liệu, bao gồm cả ở dạng kỹ thuật số.

Khánh Ngân (lược dịch)

Nguồn: Launch of the International Memory of the World Register 2022-2023 Cycle (unesco.org)

                                                                                                                     

Một góc Di sản tư liệu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế”. Ảnh: tác giả

Liên kết website