Ngày 4 tháng 7 năm 2020
Liên kết website

Khóa tập huấn về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng

Từ ngày 9/5 - 15/5/2016, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Cục Di sản văn hóa phối hợp cùng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Khóa tập huấn về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng, với sự hỗ trợ về chuyên môn của Tiến sĩ Frank Proschan - nguyên Chuyên gia Ban Thư ký Công ước 2003 của UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Tham gia Khóa tập huấn, có 25 học viên – là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Cục Di sản văn hóa, một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Âm nhạc, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Văn hóa (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh)...

Khóa tập huấn trên giúp các học viên nâng cao nhận thức về mục tiêu bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời, bổ sung kiến thức về thực hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng, theo tinh thần của Luật di sản văn hóa và Công ước 2003 của UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Trong khuôn khổ của Khóa tập huấn, các học viên đã tiến hành khảo sát và thực hành việc kiểm kê dựa vào cộng đồng đối với các di sản văn hóa phi vật thể tại Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) và xây dựng Báo cáo khảo sát. Trên cơ sở đánh giá chất lượng của Báo cáo, các học viên được Cục Di sản văn hóa và Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam cấp Chứng nhận hoàn thành Khóa tập huấn./.

Liên kết website