Ngày 11 tháng 8 năm 2022
Liên kết website

Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Theo đó, nội dung cụ thể như sau:

Bồi dưỡng tập huấn kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Thảo luận theo lĩnh vực (di tích, di sản văn hóa phi vật thể, bảo tàng và di sản tư liệu) về những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thông tin chi tiết tải tại đây:

1. Công văn số 936/DSVH-DT ngày 10/11/2021 gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2. Công văn số 937/DSVH-DT ngày 10/11/2021 gửi: Các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam; Các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới; Các Ban quản lý/Trung tâm bảo tồn/Khu di tích.

3. Công văn số số 938/DSVH-DT ngày 10/11/2021 gửi Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

4. Các phụ lục đính kèm:

- Phụ lục 1: Chương trình Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững”

- Phục lục 2: Phiếu đăng ký tham dự

- Thông tin về đường truyền trực tuyến.

Cảnh Toàn

Liên kết website