Ngày 13 tháng 6 năm 2021
Liên kết website

Thông báo của Cục Di sản văn hóa về tổ chức Tập huấn và Hội thảo khoa học ngành Di sản văn hóa năm 2020

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2020 và Hội thảo khoa học “Những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa”, cụ thể:

- Bồi dưỡng tập huấn kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Thảo luận theo lĩnh vực (bảo tàng, di tích, di sản văn hóa phi vật thể) về những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thông tin chi tiết, như sau:

1. Công văn 709/DSVH-BT gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công văn 710 /DSVH-BT gửi: Các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam; Các Ban/Trung tâm quản lý Di sản thế giới; Các Ban quản lý/Trung tâm bảo tồn/Khu di tích.

3. Các phụ lục đính kèm:

Phụ lục 1: Chương trình Tập huấn và Hội thảo khoa học ngành Di sản văn hóa năm 2020;

 Phụ lục 2: Phiếu đăng ký tham dự;

  Phụ lục 3: bảng giá phòng nghỉ

Phụ lục 4: Danh sách xe khách đi Mộc Châu từ Hà Nội và các tỉnh

Liên kết website