Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

Ngày 07/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản, gồm 12 Điều và Phụ lục kèm theo.

Việc ban hành Quyết định đã cụ thể hóa các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, đồng thời phục vụ hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại quan trọng của đất nước – góp phần thiết thực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam.

Xem chi tiết tải tại đây.

Xem chi tiết Phụ lục Mẫu 1Mẫu 2 đính kèm.

Liên kết website