Ngày 4 tháng 7 năm 2020
Liên kết website

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”

Ngày 26/04/2016, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”.

Với gần 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, Triển lãm gồm 2 chủ đề chính:

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946;

- Các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1960 - 2016).

Triển lãm giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các kỳ sau đó; khẳng định mục tiêu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Triển lãm cũng dành một phần giới thiệu những hoạt động về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, qua đó, góp phần tuyên truyền, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền làm chủ, tham gia bầu cử đúng luật.

Triển lãm trên là một trong những hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhằm mục đích tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016).

Liên kết website