Ngày 5 tháng 3 năm 2024
Liên kết website

Về việc hướng dẫn quy trình và thời hạn nộp hồ sơ đề cử Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương chu kỳ 2023-2024

Thực hiện Thông báo chính thức từ Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương về việc nộp hồ sơ đề cử Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương chu kỳ 2023 - 2024, Cục Di sản văn hóa và Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới của Việt Nam thông báo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về quy trình, nội dung liên quan đến hồ sơ đề cử Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương chu kỳ 2023 - 2024, cụ thể như sau:

 

1. Quy trình đăng ký 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao là đầu mối triển khai quy trình, phối hợp với Sở Nội vụ thông báo tới các đơn vị trực thuộc, các tổ chức và cá nhân quản lý di sản tư liệu trên địa phương.

- Cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu hoặc người quản lý di sản đồng ý bằng văn bản gửi hồ sơ đề cử đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố thành lập Hội đồng khoa học cơ sở xem xét và phê duyệt hồ sơ đề cử. Thành phần Hội đồng, gồm: Mời Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố - Chủ tịch; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao - Phó Chủ tịch; đại diện Sở Nội vụ, Sở Thông tin Truyền thông, các nhà quản lý, nhà khoa học liên quan đến di sản tư liệu.

- Sau khi Hội đồng thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín (kết quả phải đạt 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tham dự đồng ý), Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố có Tờ trình gửi Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới của Việt Nam.

- Trên cơ sở rà soát và đề xuất của Ban Thư ký, Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới của Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam để họp, xem xét và thống nhất các hồ sơ đề cử đủ điều kiện trình cho chu kỳ 2023 - 2024.

- Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới của Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam hướng dẫn tổ chức/cá nhân là chủ sở hữu hoặc người quản lý di sản hoàn thiện hồ sơ và gửi theo đúng quy trình đề cử của Chương trình Ký ức thế giới.

2. Số lượng hồ sơ đề cử: Theo quy định giới hạn 03 đề cử/01chu kỳ hai năm 2023 - 2024 cho mỗi quốc gia thành viên.

3. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề cử Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm:

- Đơn/văn bản đề nghị của tổ chức hoặc cá nhân là chủ sở hữu hoặc người quản lý di sản;

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố có hồ sơ đề cử;

- Các văn bản kèm theo (nếu có): Biên bản họp của Hội đồng cấp tỉnh/thành phố xét duyệt hồ sơ;

- Hồ sơ khai theo Biểu mẫu của UNESCO (có thể tải về tại đường link: http://www.mowcapunesco.org/wp-content/uploads/MOWCAP-Nomination-Form-2023.docx) hoặc tải Biểu mẫu tại đây

- Bản cam kết đồng ý cho sử dụng tư liệu nhằm mục đích quảng bá di sản với UNESCO.

- Phụ lục gửi kèm hồ sơ gồm: từ 10 - 20 ảnh (độ phân giải cao; có chú thích nội dung, nguồn, tác giả, thời gian); Phim 05 - 10 phút liên quan đến di sản đề cử;

- Danh mục ấn phẩm, bài viết, tài liệu tham khảo,…liên quan đến di sản đề cử.

4. Tiêu chí xét hồ sơ: Cơ bản dựa trên các tiêu chí đã được quy định tại Hướng dẫn bản vệ di sản tư liệu đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Di sản văn hóa (theo đường link: dsvh.gov.vn).

5. Thời gian trình hồ sơ

Đề nghị Quý cơ quan thông báo đến các đơn vị, cơ quan, tổ chức và cá nhân hiện đang quản lý/sở hữu các sưu tập tư liệu quý, hiếm, có giá trị, đáp ứng các tiêu chí của UNESCO để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề cử theo hướng dẫn mới; Thực hiện quy trình xét tại cấp tỉnh/thành phố và gửi hồ sơ đề cử đến Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới của Việt Nam trước ngày 15/6/2022 (qua Cục Di sản văn hóa - 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), để thông qua các cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt, đảm bảo gửi Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương đúng thời hạn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ban Thư ký Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới của Việt Nam (trực tiếp: Bà Phạm Thị Khánh Ngân, điện thoại: 0904866526, email: ngankhanh197@gmail.com) để được giải đáp.

Trân trọng thông báo để Quý cơ quan triển khai thực hiện./.

Liên kết website