Ngày 18 tháng 5 năm 2021
Liên kết website

Xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia Mo Mường đệ trình UNESCO (văn bản số 4591/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 6 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 3056/BVHTTDL-DSVH trả lời cụ thể: đồng ý với đề xuất của tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng Hồ sơ Mo Mường và khuyến nghị các tỉnh khác có người Mường sinh sống tập trung, cần nghiên cứu, kiểm kê di sản Mo Mường như: Thanh Hóa, Phú Thọ và một phần của thành phố Hà Nội để đảm bảo sự tham gia tự nguyện, đầy đủ của các cộng đồng có thực hành Mo Mường; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chủ trì, phối hợp với các tỉnh có di sản để xây dựng Hồ sơ Mo Mường; đề nghị tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình phối hợp với Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (đơn vị tư vấn tỉnh lựa chọn để lập hồ sơ) lập Kế hoạch xây dựng Hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét có ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Việc đệ trình Hồ sơ Mo Mường nhằm khẳng định vai trò, giá trị của di sản văn hóa Mo Mường với đời sống văn hóa cộng đồng người Mường; góp phần kịp thời bảo vệ, phát huy giá trị di sản; đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng chủ thể đang nắm giữ di sản./.

 

Dương Anh

Liên kết website