Ngày 6 tháng 7 năm 2020
Liên kết website

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chất liệu: Giấy.
Kích thước: - 21 x 27cm: 3 tờ; (15/5/1965)
- 18,5 x 26cm: 3 tờ; (5/1968)
18,5 x 24cm: 1 tờ;
- 20 x 30,5cm: 01 tờ.(10/5/1969)
Niên đại: Năm 1965 - 1969.
Loại hiện vật: Hiện vật liên quan đến danh nhân.

Miêu tả tóm tắt:

- 03 tờ  ngày 15/5/1965 được đánh máy chữ mực xanh (đánh máy một mặt) trên giấy thường, có chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh phía cuối trang 3, bên cạnh chữ ký của Bác là chữ ký của người làm chứng (đ/c Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương).

- 04 tờ tháng 5/1968 được viết tay bằng mực xanh, 02 tờ viết 2 mặt, 02 tờ viết một mặt. Xen kẽ là những dòng viết bằng mực đỏ, có chỗ gạch xóa.

- 01 tờ ngày 10/5/1969 viết tay bằng mực xanh ở mặt sau của tờ tin tham khảo đặc biệt của Việt Nam Thông tấn xã (trang 15a, ra ngày 3/5/1969). Xen kẽ là những dòng viết bằng mực đỏ, có chỗ gạch xóa.

Giá trị tiêu biểu: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, Ban Bí thư giao cho Văn phòng Trung ương quản lý theo Quyết định số 65-QĐ/TW, ngày 2/1/1986 và hiện nay đang được bảo quản theo chế độ đặc biệt tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Đây là bản gốc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Bản di chúc hiện chỉ có độc bản và  từ nhiều năm nay đã được coi là di sản văn hóa quý báu của cả dân tộc ta.

Đơn vị lưu giữ: Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng.

(Theo Hồ sơ di sản, tư liệu Cục Di sản văn hóa)
Liên kết website