Ngày 25 tháng 2 năm 2020
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
86/2006/QĐ-TTg 20/04/2006 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020"
1690/QĐ-TTg 27/01/2006 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
281/2006/QĐ-TTg 19/01/2006 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
70/2006/QĐ-BVHTT 15/01/2006 Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT, ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)
64/2006/QĐ-BVHTT 04/01/2006 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Di sản văn hóa
64/2006/QĐ-BVHTT 04/01/2006 Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Di sản văn hóa (Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2006/QĐ-BVHTT, ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)
86/2005/NĐ-CP 08/07/2005 Nghị định của Chính phủ về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước
156/2005/QĐ-TTg 23/06/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
36/2005/QĐ-TTg 24/01/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”
252/2005/QĐ-TTg 12/01/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015
Trang 5/8 | Tổng số: 72 văn bản
Liên kết website