Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
70/2006/QĐ-BVHTT 15/09/2006 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng
86/2006/QĐ-TTg 20/04/2006 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020"
1690/QĐ-TTg 27/01/2006 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
86/2005/NĐ-CP 08/07/2005 Nghị định của Chính phủ về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước
156/2005/QĐ-TTg 23/06/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
36/2005/QĐ-TTg 24/02/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”
09/2004/QĐ-BVHTT 11/10/2004 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân
43/2004/QĐ-BVHTT 28/06/2004 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
28/2004/QĐ-BNV 23/04/2004 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Di sản văn hóa Việt Nam
13/2004/QĐ-BVHTT 01/04/2004 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành “Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh”
Trang 5/7 | Tổng số: 62 văn bản
Liên kết website