Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
3878/QĐ-BVHTTDL 01/01/2013 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
20/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
19/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài
18/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
70/2012/NĐ-CP 18/09/2012 Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
01/2012/NĐ-CP 04/01/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22/2011/TT-BVHTTDL 30/12/2011 Thông tư Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật
09/2011/TT-BVHTTDL 14/07/2011 Thông tư quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
07/2011/TT-BVHTTDL 07/06/2011 Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
18/2010/TT-BVHTTDL 31/12/2010 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng
Trang 3/7 | Tổng số: 62 văn bản
Liên kết website