Ngày 25 tháng 2 năm 2020
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
4138/QĐ-BVHTTDL 30/01/2012 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
22/2011/TT-BVHTTDL 30/12/2011 Thông tư Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật
09/2011/TT-BVHTTDL 14/07/2011 Thông tư quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
18/2010/TT-BVHTTDL 31/12/2010 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng
13/2010/TT-BVHTTDL 30/12/2010 Thông tư quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
04 /2010/TT-BVHTTDL 30/06/2010 Thông tư quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
16/CT-BVHTTDL 03/02/2010 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích
73/CT-BVHTTDL 19/05/2009 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích
32/2009/QH12 18/01/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
Trang 3/8 | Tổng số: 72 văn bản
Liên kết website