Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
3356/QĐ-BVHTTDL 20/09/2017 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
04/2017/TT-BVHTTDL 15/08/2017 Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
02/2017/TT-BVHTTDL 05/07/2017 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
23/2016/QĐ-TTg 07/06/2016 Quyết định quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
62/2014/NĐ-CP 25/06/2014 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
11/2013/TT-BVHTTDL 16/12/2013 Thông tư quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập
Trang 2/7 | Tổng số: 62 văn bản
Liên kết website