Ngày 28 tháng 2 năm 2020
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
62/2014/NĐ-CP 25/06/2014 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
11/2013/TT-BVHTTDL 16/12/2013 Thông tư quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập
3878/QĐ-BVHTTDL 01/01/2013 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
19/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài
18/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
20/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
70/2012/NĐ-CP 18/09/2012 Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
4137/QĐ-BVHTTDL 30/01/2012 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Trang 2/8 | Tổng số: 72 văn bản
Liên kết website