Ngày 25 tháng 2 năm 2020
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
86/2008/QĐ-BVHTTDL 30/12/2008 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ
84/2008/CT-BVHTTDL 03/11/2008 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân
47/2008/QĐ-BVHTTDL 03/07/2008 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ và người thực hành bảo quản hiện vật bảo tàng
27/2008/QĐ-BVHTTDL 31/03/2008 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
174/TB-VPCP 23/01/2008 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
189/QĐ-BVHTTDL 16/01/2008 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Cục Di sản văn hóa
3903/QĐ-BVHTTDL 15/01/2008 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trực thuộc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
158/2008/QĐ-TTg 02/01/2008 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
104/2007/TTLT/BTC-BVHTTDL 30/01/2007 Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước
70/2006/QĐ-BVHTT 15/09/2006 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng
Trang 4/8 | Tổng số: 72 văn bản
Liên kết website