Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
13/2010/TT-BVHTTDL 30/12/2010 Thông tư quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
04 /2010/TT-BVHTTDL 30/06/2010 Thông tư quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
16/CT-BVHTTDL 03/02/2010 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích
32/2009/QH12 18/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
73/CT-BVHTTDL 19/05/2009 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích
86/2008/QĐ-BVHTTDL 30/12/2008 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ
84/2008/CT-BVHTTDL 03/11/2008 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân
47/2008/QĐ-BVHTTDL 03/07/2008 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ và người thực hành bảo quản hiện vật bảo tàng
104/2007/TTLT/BTC-BVHTTDL 30/01/2007 Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước
Trang 4/7 | Tổng số: 62 văn bản
Liên kết website