Ngày 25 tháng 2 năm 2020
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
67/2019/TT-BTC 23/09/2019 Thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước
03/2019/TT-BVHTTDL 05/07/2019 Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật
166/2018/NĐ-CP 25/12/2018 Nghị định Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
109/2017/NĐ-CP 21/09/2017 Nghị định quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
3356/QĐ-BVHTTDL 20/09/2017 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
04/2017/TT-BVHTTDL 15/08/2017 Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
02/2017/TT-BVHTTDL 05/07/2017 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
23/2016/QĐ-TTg 07/06/2016 Quyết định quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
61/2016/NĐ-CP 01/01/2016 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
Trang 1/8 | Tổng số: 72 văn bản
Liên kết website