Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
839/QĐ-BVHTTDL 04/04/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
04/2023/TT-BTC 07/02/2023 Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
18 /2022/TT-BVHTTDL 28/12/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL
67/2022/NĐ-CP 11/01/2022 Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP
15/2019/TT-BVHTTDL 31/12/2019 Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
67/2019/TT-BTC 23/09/2019 Thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước
03/2019/TT-BVHTTDL 05/07/2019 Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật
166/2018/NĐ-CP 25/12/2018 Nghị định Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
142/2018/NĐ-CP 09/10/2018 Nghị định sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
109/2017/NĐ-CP 21/09/2017 Nghị định quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Trang 1/7 | Tổng số: 62 văn bản
Liên kết website